MENU
Aula_close Layer 1

Mellemtrin på Herlev Byskole

Mellemtrin

Mellemtrin er betegnelsen for de mellemste klasser i skolen. På Herlev Byskole dækker mellemtrinnet over 4.-6. klasse. På mellemtrinnet på Herlev Byskole lægges der vægt på, at hvert enkelt barn udfordres og støttes både fagligt og socialt således, at barnet bliver så dygtigt som det kan. Lærere og pædagoger samarbejder om dette igennem barnets hele dag både i undervisningen og i klubtid.

Understøttelse af identitetsdannelse

På Herlev Byskole har vi stor opmærksomhed omkring, at eleverne på mellemtrinnet gennemgår en stor personlig udvikling. Derfor søger Herlev Byskole at understøtte eleverne på mellemtrinnet i denne identitetsdannelse og understøtter dem i denne proces.

Faglighed og engagement

Elevernes faglige udvikling understøttes af holddeling og differentierede undervisningsformer. Der arbejdes aktivt med elevinddragelse for at synliggøre og delagtiggøre eleverne i fastsættelse og forståelse af læringsmål.

På mellemtrinnet kan du og dine forældre forvente:

 • en undervisning som er tilrettelagt, således at eleven arbejder efter de metoder, faglige og demokratiske mål, der er lagt op til i Folkeskoleloven og gældende mål for de enkelte fag

 • at eleverne tilegner sig arbejdsmetoder og værktøjer til de forskellige fagligheder

 • at undervisningen bygger på faglighed, eksperimentering og engagement, således at en vekselvirkning mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og individuelt arbejde støtter elevens mulighed for et begyndende medansvar for egen læring. Desuden indtænkes bevægelse i undervisningens aktiviteter i løbet af skoledagen

 • klasserne arbejder delvist IT baseret via læringsportaler og delvist ved hjælp af andre undervisningsmaterialer samt konkreter

 • at lærerne og pædagogerne sammen med eleverne udvikler et trygt miljø med respekt for andres arbejde

 • at lærerne og pædagogerne fortsat udvikler elevernes mulighed for medbestemmelse

 • et åbent og tillidsfuldt skole/klub/hjem-samarbejde.

Traditioner og faste aktiviteter på mellemtrinnet

 • Et årligt udeskoleforløb for 3.-5.kl

 • En årlig discofest for 4.-6.kl

 • Deltagelse i det kommunale forløb ”Fang Fortællingen” vedr. fortælling og oplæsning

 • Deltagelse i kulturel rygsæk: Danseforløb for 4.kl., skolekoncert i 5.kl samt forfatterforløb i 6.kl

 • Fælles lejrskole for 5. klasserne

 • Brobygningsforløb til overbygningen for 6.kl.

 • Skolernes skakdag