MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling på Herlev Byskole

Overbygningen 7.- 9.klasse på Herlev Byskole

I overbygningen har vi en vision om, at alle unge skal have mulighed for at realisere deres personlige, sociale og faglige potentiale. Alle skal være en værdsat del af et fællesskab, og fællesskaberne skal have noget at byde på for alle vores unge.

Folkeskolens ældste klasser har særligt fokus på at gøre eleverne parate til videre uddannelse. Det betyder, at skolen motiverer eleverne og sikrer, at de har faglige og personlige forudsætninger for at lære mere.

I kan  forvente:

 • en undervisning som er tilrettelagt, således at eleven arbejder efter de metoder, faglige og demokratiske mål, der er lagt op til i Folkeskoleloven
 • at eleverne tilegner sig arbejdsmetoder og værktøjer til de forskellige fagligheder
 • at undervisningen bygger på faglighed og engagement, således at en vekselvirkning mellem klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde og individuelt arbejde støtter elevens mulighed for et begyndende medansvar for egen læring
 • at lærerne sammen med eleverne udvikler et trygt miljø med respekt for andres arbejde
 • at lærerne fortsat udvikler elevernes mulighed for medbestemmelse
 • et åbent og tillidsfuldt skole-hjem-samarbejde

Overgangen fra 6.klasse til 7. klasse

I 6. klasse vil der være aktiviteter på tværs af klasser og matrikler med det mål, at lærere og elever får viden og indsigt i og om hinanden.  Dette intensive brobygningsarbejde skal kvalificere arbejdet med de kommende 7. klasser.

I 7.klasse dannes der nye klasser.

Vi vil ved klassedannelsen tilstræbe:

 • At lærernes vurdering af elevernes faglige/personlige og sociale færdigheder er inddraget.
 • At elevernes ønsker til kommende klassekammerater er medtænkt.
 • At der er dannes næsten lige store klasser

Alle nydannede 7. klasser samles på Afdeling Eng- Engskolevej 1 2730 Herlev

For at understøtte elevernes faglige progression, vil eleverne i perioder blive undervist på hold - der er dannet på tværs af klasser.

I 7.-9. kl. er det målet at videreudvikle elevernes kompetence indenfor såvel de sociale og personlige områder som indenfor de faglige områder.

I overbygningen undervises i fagene:

Dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk, fysik/kemi, biologi, geografi, idræt , kristendom, historie og samfundsfag .

Herudover har eleverne mulighed for at vælge mellem forskellige valgfag.

En stor del af undervisningen er digital. Eleverne får udleveret /låner -Chrome book og alle elever får tildelt elevskabe, hvor værdier kan opbevares.

Det daglige arbejde i overbygningen er bygget op omkring muligheden for at integrere emnevalg, arbejds- og udtryksformer.

I 8. klasse afprøver elevernes deres faglige kompetencer og arbejder med projektorganiseret undervisning – projektopgave.

I 9. kl. skal eleverne lave en obligatorisk projektopgave, Selve projektopgaven strækker sig over en uge, og udarbejdes oftest i grupper på 2-3 elever. Den fremlægges for og bedømmes af de involverede lærere.

Efter 9. kl. afslutter eleverne FSA- eksamen

Eksamensfag:

Obligatoriske: dansk, matematik, engelsk, samt naturfag suppleret med

Udtræksfag: tysk, fransk, geografi, biologi, kristendom, idræt, mundtlig matematik, historie og samfundsfag.

I 8. eller 9. klasse er eleverne på lejrskole

For at sikre, at eleverne opnår et kvalificeret grundlag for at træffe uddannelses- og arbejdsvalg efter folkeskolen, gøres der i overbygningen meget ud af uddannelses- og erhvervsvejledningen.

Vejledning, introduktionskurser og brobygning er med til at understøtte elevernes uddannelsesparathed

 Der udbydes en bred vifte af tilbud til enkelte elever eller klasserne.

 • I 8.kl. tilbydes eleverne således praktikophold i en virksomhed og enkelte elever med særlig interesse kan komme i praktik i forsvaret eller i sundhedsvæsnet.
 • Desuden tilbydes klasserne besøgsdage på div. uddannelsesinstitutioner samt besøg i ungdomsbyen til forskellige aktivitetsdage.
 • Vejledning, introduktionskurser og brobygning er med til at understøtte elevernes uddannelsesparathed
 • I 8. og 9.klasse udarbejder de professionelle en UPV(uddannelsesparatheds vurdering) på alle elever.

Overbygningen samarbejder desuden med det lokale gymnasium, hvor eleverne i perioder undervises på særlige talenthold.

Elevernes trivsel prioriteres højt og der arbejdes bl.a. med konflikthåndtering i alle klasser.

For at støtte trivslen i afdelingen holder vi:

 • Gallafest
 • Julefodboldturnering
 • Temamøder
 • Afdelingshygge

Vi arbejder med trivsel og har en anti-mobbestrategi

Et godt samarbejde mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for, at de unge har en god skolegang. En anden vigtig forudsætning er jeres opbakning i forhold jeres barn og skolens dagligdag.

Store elever har også brug for nærværende og engagerede forældre.

Elevernes fravær registreres, og forældrene får besked, hvis der er ulovligt fravær.

Ved stort fravær indledes et intensivt skole- hjem samarbejde.

Der udarbejdes elevplaner og uddannelses paratheds vurderinger og afholdes trivsel/læringssamtaler.

Der udarbejdes årsplaner på skolens læringsportal- Min uddannelse.

På Aula/Docendo vil der være ugeplaner og relevante informationer Årsplaner- ugeplaner-

Fritidstilbud:

I Herlev Kommune kan de unge mennesker tilmelde sig tilbud på ungdomsskolen og få medlemskab i den kommunale Ungecafe